Duck hunt
Mansur
Mansur - Juriah (Almh)


1. Lismayati
2. Dedi Heriyanto
3. Siti Fatimah
4. SuriyaniMansur - Saudah
(5) 1. Nur Jannah